Gemeente presenteert sluitende begroting; géén OZB verhoging per 2021


Gemeente presenteert sluitende begroting; géén OZB verhoging per 2021

In deze tijd van de coronacrisis is het college er in geslaagd om zonder verhoging van het OZB-tarief een structureel sluitende (meerjaren)begroting aan de raad voor te leggen.

Wethouder Van Velzen bood de begroting donderdag 24 september aan de gemeenteraad aan.

Financieel gezond

De begroting is hét moment om te laten zien wat de plannen van het college van burgemeester en wethouders voor aankomend jaar zijn. Bij alle keuzes die gemaakt worden, staan de wensen en behoeften van de samenleving centraal. Ondanks de coronacrisis kan het college de voorgenomen plannen uitvoeren. We verwachten wel dat de coronacrisis in 2021 een grote impact heeft op de financiële cijfers. Door een strategische heroriëntatie voor de komende jaren, verwachten we financieel gezond te kunnen blijven.

Voornemens

De gemeente gaat door met het opbouwen van buurtnetwerken, verschillende vormen van buurtdemocratie, wijkcommunicatie, digitale participatie, Right to Challenge, jongerenparticipatie en het werken met wijkbudgetten en wijkprofielen. Ook staat de verdere ontwikkeling van de wijken- en kernendemocratie, kinderburgemeester en kinderraad op de agenda.

Ook in 2021 krijgt het bestrijden van de coronacrisis prioriteit en zal een fors beroep doen op de crisisorganisatie en de capaciteit van het team Toezicht & Handhaving die toch al onder druk stond. Daarnaast blijven we inzetten op de prioriteiten zoals gesteld in het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022, in het bijzonder ondermijning.

2050: energieneutraal

We houden vast aan de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Onze besluiten zijn daarom duurzaam, CO2-neutraal, circulair en klimaatadaptief. In samenwerking met externe partners, partijen en stakeholders stellen we het Actieprogramma Duurzaamheid 2021-2024 op. Ook ondersteunen we duurzame burgerinitiatieven en geven het goede voorbeeld door de gemeentelijke eigendommen te verduurzamen.

We willen dat de lokale economie op een duurzame manier groeit zodat we inwoners nu en in de toekomst kansen bieden op zinvol werk in de eigen omgeving. Dit doen we o.a. door het opstellen van een gezamenlijke economische agenda om het personeelsaanbod en het onderwijs meer te laten aansluiten op de behoefte vanuit het bedrijfsleven.

Voldoende woningaanbod

De druk op de woningmarkt is groot. We werken aan voldoende woningaanbod dat aansluit bij de woonbehoefte van de verschillende doelgroepen. Naast binnenstedelijke verdichting hebben we gezocht naar mogelijkheden voor de stadsranden en onorthodoxe locaties. Het resultaat is dat in 2021 het bestemmingsplan voor vier onorthodoxe woningbouwlocaties wordt vastgesteld.

Zorg voor kwetsbare inwoners

In 2021 beschrijft het college in de Visie Sociaal domein hoe we ervoor zorgen dat onze kwetsbare inwoners de hulp en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Het college wordt daarbij geadviseerd door de nieuwe Adviesraad Samenleving, die begin 2020 is gestart. Vanwege de coronapandemie worden de aanbestedingen in het sociaal domein in 2021 afgerond.

Actieprogramma Financieel fit

Met het actieprogramma Financieel fit kijken we voortdurend hoe we kunnen voorkomen dat inwoners in armoede en schulden terechtkomen en als dit dan toch gebeurt, hoe we ervoor kunnen zorgen dat de inwoner zo snel mogelijk geholpen wordt. In 2021 rollen we de acties die voortvloeien uit het actieprogramma verder uit. Ook gaan we verder met Mobility Mentoring, waarmee we tijdens de pilot positieve ervaringen hebben opgedaan.

Wij hebben een dynamisch vitaliteitsplan, dat de basis vormt voor de op te stellen Preventieagenda. We stimuleren inwoners om meer te bewegen door het bieden van goede sportaccommodaties, buurtsportcoaches en een uitdagende buitenruimte.

Groeien als toeristisch-recreatieve gemeente

We willen meer naamsbekendheid, een beter imago en groeien als toeristisch-recreatieve gemeente. Uitgangspunt blijft om meer overnachtingsmogelijkheden te creëren, in allerlei vormen. Naast het doorontwikkelen van bestaande toeristische attracties als Archeon, Avifauna en de Romeinse Limes, werken we aan een nieuwe attractie, ‘Het schone van Boskoop’, en het verbinden van attracties in arrangementen voor wandelen, fietsen en varen.

U dient in te loggen om een reactie op dit bericht te geven
Er zijn nog geen reacties geplaatst.